درباره دوشنبه

دوشنبه، به دست گروهی از دوستداران ادبیات گردانده می‌شود که به هیچ گروه و جریان ادبی و هنری وابسته نیستند.

نوشته‌هایی که در دوشنبه انباز می‌شوند، بازتاب دیدگاه شخصی گردانندگان این تارنما نیستند، بلکه بازتابی‌اند از آنچه که در فضای ادبی ایران جریان دارد.

دوشنبه دست دوستانی را که مایل به همکاری هستند، به گرمی می‌فشارد.