بیا وانمود کنیم که من دیگر هرگز کتابی نخواهم نوشت!
دو نامه از نامه‌هایِ «کورت ونه‌گات» که در مدتِ بیش از شصت‌سال نوشته شده‌اند.