اهدای نشان «میراث» بنیاد فرهنگ به بهرام بیضایی در دانشگاه استنفورد
گزارش تصویری.