ادبیات تطبیقی ما و چارلز بوکوفسکی
با بوکوفسکی نشستیم و داریم به سلامتی هم اقدام می‌کنیم. من: باز هم بیریزم چارلز؟ بوکوفسکی: بیریز. من: از این ماست و خیار هم بزن روشن شی. بوکوفسکی: به سلامتی کرم خاکی. نه واسه این‌که کرم داره. واسه خاکی بودنش.