ترجمه از نظرِ داریوشِ آشوری
ترجمه چیدنِ مکانیکیِ یک مشت واژه‌‌یِ یکسان و یکدست پشتِ هم به نامِ ترجمه‌یِ «دقیق» و وفادار به متن نیست… البته، ترجمه‌هایِ گوناگون از یک متن، بر پایه‌یِ دانش و فهم و نیز ذوقِ زبانیِ مترجمان، از نظرِ گزینشِ واژگانی و سبکی و معنایی — اگر به‌راستی چنین گزینشی در کار باشد و مترجم  مایه‌یِ آن را داشته باشد— نه متن‌هایی یکسان و یکدست، بلکه بسیار گوناگون از کار درمی‌آورند.