سخنان خشایار دیهیمی درباره آثار مانده در وزارت ارشاد
درب را ببندند از پنجره وارد می‌شوم.