پیشنهادِ خواندن: پرونده‌ی ساعدی در نشریه‌ی تجربه
یوسف انصاری: پرونده‌ی ساعدی در این شماره از مجله‌ی تجربه بخشی از کتاب من با عنوان: “گوهرمراد، مطالعه ای در شناخت شخصیت و آثار غلامحسین ساعدی” است که دو بار غیر مجاز شد. یک بار در تهران و یک بار در ارشاد مشهد. فکر نمی کنم با شرایط کنونی امیدی برای انتشارش هم باشد برای همین از سال قبل تصمیم گرفتم تا فرصتی دست می دهد بخش هایی از آن را منتشر کنم.