بر صادق هدایت لعنت؛ بشمار (لعنت‌نامه)... پوریا عالمی
ظریفی را گفتند: سیدعلی موسوی گرمارودی گفته خداوند صادق هدایت را لعنت کند. ظریف گفت: کی گفته؟ گفتند: سیدعلی موسوی گرمارودی.