تازه‌ترین شماره‌ی فصل‌نامه‌ی «ایران‌نامه» منتشر شد
با مطالبی از باستانی پاریزی؛ سیروس شمیسا؛ کامران تلطف؛ حسن ذوالفقاری؛ قهرمان شیری و...