کتاب‌خانه‌هایِ بچه‌هایِ فرنگستان
تصاویرِ فضاهایی متفاوت با آنچه که ما در دورانِ کودکی از کتاب و کتاب‌خوانی تجربه کردیم.