ممکن است اشک را اشگ بگوییم و بشنویم!
اگر واژه‌هایی که پس از شین، کاف دارند را با گاف بنویسیم، یک معلمِ ادبیات یا ویراستار از ما غلطِ املایی می‌گیرد و می‌نویسد «نیاز به تلاشِ بیشتر.»