بخش هفتم از زندگی‌نامه‌ی کریشتف کیشلوفسکی
مقامات دولتی می‌‌توانستند درِ مدرسه را ببندند اما این عمل، انعکاس بدی داشت چون مردم می‌گفتند نیروهای دولتی آزادی هنری را از بین می‌برند. به همین دلیل آن‌ها زیرکانه‌تر عمل می‌کردند. این مقامات به کسانی توجه کردند که مدعیِ ساخت فیلم هنری بودند.