دومین رمانِ «احمدرضا احمدی» رونمایی شد
تصاویری از رونماییِ «مسافرخانه، بندر، بارانداز» در انتشاراتِ ثالث.