چشیدنِ شیرینی‌هایِ زبانِ فارسی با قاشقِ یک ویراستار
نترسید! در پاسداشتِ زبانِ فارسی ما همه با هم هستیم و با این همه، قرار نیست نه این‌ور بغلتیم و نه آن‌ور.