از مرگ می‌گفتی و بعد یک مرتبه ساکت می‌شدی!
یادداشتی برایِ «احمد بیگدلی» که «فرهاد خاکیان‌دهکردی» حالا به جای اینکه شماره‌اش را بگیرد و زنگ بزند اینجا با او حرف می‌زند.