دومین شمار‌ه‌ی داستان نامه منتشر شد
پس از بررسی «رئالیسم جادویی» در نخستین شماره‌ی داستان‌نامه، حالا، در شماره‌ی دوم، پرونده‌ای برای کافکائیسک و داستان‌های کافکایی بازنموده‌ایم. و این قرار ما در داستان نامه است که در هر شماره، موضوعی را به طور ویژه مورد بررسی قرار دهیم.