تشییعِ پیکرِ «احمد بیگدلی»
تصاویری از مراسمِ خاک‌سپاریِ بیگدلی در اصفهان.