گالری مجازی برای تابلوهای سالوادور دالی
کمدی الهی دانته که یکی از آثار پایه در ادبیات جهان به حساب می‌آید، منبع الهام یکی از بزرگ‌ترین نقاشان سوررئالیست قرن بیستم، سالوادور دالی بوده است.