آلبومِ عکسِ «علی دهباشی»
تصاویری با بزرگانِ ادب و هنر و فرهنگِ ایران، ایران‌شناسان و فارسی زبانانِ برجسته.