به هر نفر یک کتاب بیشتر داده نمی‌شود!
تصاویری از صفِ موراکامی باز‌ها در ژاپن و لندن.