کتابخانه‌ای که هیچ کتابی ندارد!
تصویری از اولین کتابخانه‌ی دانشگاهی در جهان که همه‌ی کتاب‌هایِ آن دیجیتالی است.