اخوان به چه کسی «هم روستاییِ عطارِ بزرگ» می‌گفت؟
تصویری از عکس و دست‌خطِ «مهدی اخوان‌ثالث».