جشنِ تولدِ ۸۴ سالگیِ «نجف دریابندری»
تصاویری از جشنِ تولدِ خودمانیِ کافه خبر در روزِ سومِ شهریور.