سیمین بانویِ ما سرشار از زندگی بود!
روایتِ خاطره هایِ زنانِ نخبه‌ی ایران از روزگارِ با سیمین بودن.