هرگز نزیستم با مرگ؛ با زندگی قرارم هست
روایتِ «محمدعلی سپانلو» و «علیرضا رییس‌دانا» و «سیمین بهبهانی» از ادبیات و زندگیِ سیمین.