سیمین، یک نام نیست، یک شاعر هم نیست!
روایتِ خاطره‌های زنانِ نخبه‌ی ایران از روزگار با سیمین بودن.