من یک کثافت‌ام، نمی‌توانم هیچ توقعی داشته باشم!
دعوت به خواندنِ شعرهایِ کتابِ راهنما برای ساکنینِ شهر‌ها از برتولت برشت.