به بدرقه‌ی سیمین بهبهانی
دعوت به خواندنِ شعری از حسین سناپور.