اینجا شب حتا، عزادارِ فانوسِ شکسته‌ی ماست!
یادداشت‌هایی برای درگذشتِ سیمین بهبهانی، بانویِ غزلِ ایران.