بهبهانی از عواملِ دربارِ پهلوی بود!
واکنشِ متفاوتِ «کیهان» به درگذشتِ سیمین بهبهانی.