ارتباطِ سیمین با نیما، شاملو و اخوان چطور بود؟
گفت‌وگویِ منتشر نشده با سیمین بهبهانی.