خیره به جایِ خالیِ سیمین
چهار پرونده برای درگذشتِ بانویِ غزلِ ایران.