ابایی ندارم به مجله‌هایِ زرد، داستان بفروشم!
نامه‌های «ونه‌گات» به «میلر هریس»، دوست و هم‌دانشگاهی‌اش، در دورانی که اوضاع چندان بر وفقِ مرادش جلو نمی‌رفت.