آیا شهر می‌تواند تبدیل به دهات و تنبیه تبدیل به لذت شود؟
چرا و چطور «اریک اندرسن» شروع به نوشتنِ «شعری برای شکستنِ حریمِ شهر» کرد؟