ترجیح می‌دهم یک نقاش باشم!
دعوت به خواندنِ شعرِ «چرا نقاش نیستم» از فرانک اوهارا.