ذکرِ آمدنِ چند مهمان از قرنِ ششم هجری
دعوت به خواندنِ شعری از مجموعه‌ی «مثلِ جوهر در آب».