جرمی جز شعر خواندن نداریم!
تصاویری از مراسمِ چهاردهمین سالگردِ درگذشتِ احمد شاملو.