مجموعه‌ای برای صرفِ لذت از ادبیاتِ نمایشی
دانلودِ «مصاحبه» نمایشنامه‌ای کوتاه از «جویس کرول اوتس» با ترجمه‌ی سیدمصطفا رضیئی.