حتا نمی‌توان یک تراژدی کامل بود
دعوت به خواندنِ چند شعر از «حسین سناپور».