عکس‌هایی منتشر نشده از نیما یوشیج
شراگیم یوشیج فزند نیما پدر شعر نوی فارسی به مناسبت سال‌روز تولد نیما، عکس‌هایی را از پدرش در یکی از شبکه‌های ‌اجتماعی منتشر کرده‌است.