تهران زن است یا مرد، مادر است یا پدر؟!
عکس‌هایی از تهرانِ تکه‌تکه شده در سالِ ١٣٨٩ که شهر بدونِ بزک خود را در چشم‌هایِ ما نمایانده.