١٣ تیر، زادروزِ صادق چوبک
تصاویری از این داستان‌نویسِ پیشروِ ایرانی.