سانسور، نه فقط سانسورِ دولتی!
گفتند، آن «وسط پاهاش» در «فلاسکِ چای را گذاشت وسط پاهاش» عوض کن!