کتابخانه‌هایِ فانتزی که دیدنِ آن‌ها خالی از لطف نیست!
گزارشی تصویری از علاقه‌ای که جایگاهی امن برای بهترین دوستِ شما کتاب فراهم آورد.