برای سنگ‌هایی که قبر هیچ‌کس نیستند!
دعوت به خواندنِ سه شعر از حسین سناپور.