تصویری از تهرانِ اوایلِ دهه‌ی پنجاه
زن‌ها به ندرت با مردها دیده می‌شوند؛ زوج‌های انگشت‌شماری به چشم می‌خورند، اثری از عشاق نیست، و غروب‌ها تهران به شهری مردانه تبدیل می‌شود، مردهایی که به طور گروهی پرسه می‌زنند و ول می‌چرخند.