دعوت به خواندن شعرِ «دشتِ تنهایی»
شعری از فیض احمد فیض با ترجمه‌ی الهام اشراقی.