نوبل‌خوانی با همینگوی
ششمین نشستِ نوبل‌خوانیِ شهر کتاب با حضور شیوا مقانلو و بلقیس سلیمانی در روز ۲۵ خرداد.