چرا خرمشاهی خودسانسوری دوست دارد؟
پوریا عالمی از بهاالدین خرمشاهی می‌گوید که دست به همه‌جور قلمی زده است و دستش قلمی شده و چندتا هم قلمه زده است، البته خوشبختانه با اینکه طنز حساس بوده، او حساسیت نداشته و ضربه نخورده است.