چرا رامین منفجر نشد؟
آمبولانس را زده بودم کنار و با باقیِ اراذل‌واوباش که سلطانِ رسانه‌ها شده‌ایم در کارِ رذالت بودیم که یکهو محمدعلی رامین، دوان‌دوان آمد و خودش را انداخت وسطِ ما و داد زد من آمده‌ام در جمعِ اراذل‌واوباش که سلطانِ رسانه‌ها شده‌اند خودم را منفجر کنم.